Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
 HledatMapa stránek
Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Nad Drahaňským údolím, z.s.
U jízdárny 1136/7
184 00 Praha - Dolní Chabry
O problému | 10 důvodů | Jak pomoci? | UR 518-519 | Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy Registrováno: 445 uživatelů.

TÉMA

Silniční okruh Silniční okruh

Paralelní dráha Paralelní dráha

Elektrárna Čimice Elektrárna Čimice

Centrum Palmovka Centrum Palmovka

Krajina a příroda Krajina a příroda

Územní plánování Územní plánování

Občanská sdružení Občanská sdružení

Ostatní Ostatní

Zprávy odjinud Zprávy odjinud

RUBRIKY

Aktuality Aktuality

Akce Akce

Monitoring médií Monitoring médií

Tiskové zprávy Tiskové zprávy

Otevřené dopisy Otevřené dopisy

Dokumenty Dokumenty

Dopisy občanů Dopisy občanů

Letáky Letáky

Mapy - plány Mapy - plány

Petice Petice

Legislativa Legislativa

Odkazy Odkazy

Fotografie Fotografie

Video Video

Dokumenty o.s. Nad Drahaňským údolím Sdružení NDÚ


Vyjádření k odvoláním proti územnímu rozhodnutí

Věc: Vyjádření k odvoláním proti územnímu rozhodnutí č.j.S-MHMP 45912/2007/OST z 28.8.2008 dle vyrozumění č.j.S-MHMP 542781/2008/OST/Fr


Účastník řízení:

Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím
Zaječická 836/9, 184 00 Praha 8

podává ke stavbě 519 SOKP toto vyjádření:


1) Stavba 519 SOKP (a 518) není v souladu s platným územním plánem HMP

Nejvyšší správní soud svým rozsudkem 9 Ao 2/2008 z 30.10.2008 zrušil opatření obecné povahy – změnu Z 1000/00 ÚP SÚ hl. Města Prahy. Zrušená změna zahrnuje kromě jiného vymezení několika staveb silničního okruhu v úseku Ruzyně – Březiněves. Jedná se např. o tunely Zámky, MÚK Čimice a MÚK Ústecká (Březiněves). NSS k tomu ve své tiskové zprávě uvedl: „...dále se musí tato skutečnost promítnout do řízení o odvolání proti územnímu rozhodnutí vydanému ke stavbám souvisejícím s veřejně prospěšnou stavbou Pražský silniční okruh Ruzyně – Březiněves v hranicích hl. Města Prahy včetně Rybářky.“

Předmětná změna byla navíc schválena zastupitelstvem HMP až dne 19/6/2008. To znamená, že Odbor stavební MHMP i přes důrazná upozornění akceptoval počátkem r. 2008 v rozporu se zákonem k projednávání projektovou dokumentaci, která nebyla v souladu s platným územním plánem!


2) Trasování jižní varianty „J“ neodpovídá hlavním funkcím SOKP a je v rozporu s evropskými předpisy

SOKP tvoří integrální součást transevropské dálniční sítě v rámci IV. multimodálního koridoru a je konkrétně vč. mapového podkladu zakotven v Přístupové dohodě k EU z r. 2003. Byl obsažen také např. v Národní strategii ČR pro Fond soudržnosti, sektor dopravy, v níž se náš stát zavázal kromě jiného k respektování procesů EIA dle zák. 244/1992 a Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1692/96/ES o rozvoji transevropské dopravní sítě TEN-T. Tento dokument uvádí, že „transevropské dálnice a silnice míjejí hlavní sídelní útvary na trasách stanovených na síti.“ Mají zajišťovat plynulý, bezpečný a komfortní průjezd především dálkové dopravy. Hlavním účelem SOKP je tudíž propojit navazující radiální síť dálnic a rychlostních komunikací a ochránit Prahu před vnitrostátním a mezinárodním tranzitem. Dále má rozvádět dopravu se zdrojem nebo cílem v Praze a v poslední řadě propojovat okrajové části města. (Tato spíše podružná funkce okruhu je často hrubě zavádějícím způsobem absolutizována a používána jako základní argument pro obhajobu trasy „J“.)

Trasa „J“) je s touto evropskou regulí v jednoznačném rozporu tím, že tranzitní dopravu do města naopak přivádí, v mimořádně složitém dopravním uspořádání v Suchdole (tunely, dvoupatrový most) s dalším dvoupatrovým tunelem Zámky ji mísí s vnitroměstskou dopravou a na transevropské komunikaci tak vytváří úzké nebezpečné hrdlo! (Tato skutečnost byla mimo jiné potvrzena zástupcem ŘSD ČR při veřejném ústním jednání v rámci územního řízení o stavbě 519 SOKP dne 19.3.2008.)

V závěru citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu se k tomu praví: „Ze strany pořizovatele územního plánu je však nanejvýš vhodné vzít v úvahu, že rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES, o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě je určeno členským státům a je tak závazné i pro Českou republiku ve všech jeho částech. Pokud by trasa silničního okruhu byla v rozporu s tímto rozhodnutím, dle jehož článku 9 odst. 1 transevropské dopravní komunikace míjejí hlavní sídelní útvary, tato skutečnost může být v některém z případných dalších řízení týkajících se této stavby úspěšně namítána.“


Na okraj zde poznamenáváme, že již usnesení vlády č. 631 z r. 1993 v bodě III. ukládá z logiky věci ministru hospodářství a primátoru hl. města Prahy určit trasu silničního okruhu kolem Prahy v rámci územně plánovací dokumentace velkého územního celku pražské aglomerace, tedy mimo území Prahy! Toto usnesení je ovšem Magistrátem dlouhodobě ignorováno či zkreslováno.

Dále je jižní varianta „J“ v rozporu se směrnicí EC 54/2004 o požadavcích na minimální bezpečnost tunelů transevropské dálniční sítě TEN-T.


3) Nerespektování výsledku procesu EIA, absence kladného stanoviska EIA pro jižní variantu „J“ dle ÚP HMP, posouzení vlivu staveb na životní prostředí pro stavby 518 a 519 SOKP dle DÚR nebylo vůbec provedeno

V závěrečném Stanovisku MŽP o hodnocení vlivů z 30. dubna 2002 se konstatuje: „Z hlediska vlivů na životní prostředí doporučujeme realizaci varianty „Ss“, kterou považujeme v dlouhodobém horizontu za vhodnější. Varianta „J“ je krajním řešením, jehož realizaci lze připustit v případě, že projednání konceptu územního plánu VÚC Pražského regionu vyloučí možnost realizace varianty „Ss“.

Tento závěr je Magistrátem při územním řízení zcela ignorován!

Na základě výsledků studie „Posouzení variant „J“ a „Ss“ severozápadního segmentu SOKP“ pořízené v srpnu 2007 Ministerstvem dopravy, která prokázala možnost a výhodnost realizace varianty „Ss“ vydalo dále MŽP – Sekce ochrany klimatu a ovzduší dne 5.11.2007 Svodné stanovisko č.j. 56529/ENV/07/2691/800/ENV/07. Toto Stanovisko konstatuje, že realizace varianty „Ss“ byla potvrzena s tím, že nově upravená trasa SOKP ovlivňuje méně NPR Větrušická rokle než dříve navržená trasa. Úprava je zároveň provedena v takovém rozsahu, že pro tuto optimalizovanou trasu „Ss“ zůstává v platnosti Stanovisko EIA ze dne 30.4.2002. Současně se uvádí, že předložený průkaz průchodnosti varianty „Ss“ kolem ÚJV v Řeži věcně vylučuje přípustnost realizace varianty „J“. Tato trasa tak nemá souhlasné stanovisko o hodnocení vlivů dle § 11 zákona č. 244/1992 Sb. ve znění zákona 132/2000 Sb.

Stavby 518 a 519 SOKP dle DÚR nemají ovšem ve skutečnosti posouzení EIA vůbec, jak konstatuje ombudsman ve svém dopise z 16. ledna 2009, č.j. 1647/2008/VOP/MH adresovaném starostům MČ Dolní Chabry a MČ Suchdol (zaslán též ministrům dopravy, místního rozvoje a životního prostředí). „...prověřit soulad DÚR se stanoviskem a dokumentací EIA... Závěr tohoto prověření je dle ministra životního prostředí takový, že DÚR a dokumentace EIA nejsou ve vzájemném souladu, tj. rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno pro stavbu, která neprošla procesem posouzení vlivů na životní prostředí.“

Ve vztahu k životnímu prostředí dále žádáme, aby záměr dle navrhované změny byl posouzen ve všech souvislostech též v rámci procesu posouzení vlivů koncepce – SEA.


4) Nutnost respektovat novou směrnici EU o kvalitě ovzduší

Dne 21.5.2008 schválily Evropský Parlament a Rada Směrnici č. 2008/50/ES platnou od 1.1.2010 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Považujeme za zcela nezbytné, aby projekty staveb 519 (a 518) byly řádně posouzeny na základě požadavků a kritérií této směrnice. V rámci územního řízení předložil žadatel pouze odborně velmi pochybné exhalační studie s prošlou platností! V této souvislosti také upozorňujeme na stanovisko Odb. ochrany ovzduší Magistrátu HMP č.j. S-MHMP-603611/2007/1/OOP/VI z 21.1.2008 pro stavby 518 + 519 SOKP. Stanovisko je souhlasné bez výhrad a působí krajně nevěrohodně. Odvolává se na jakési „nové modelové vyhodnocení kvality ovzduší“ se vstupnímu údaji pro r. 2015, s tím, že studie z let 2000 a 2001 zpracované v rámci procesu EIA vycházely z dnes neaktuálních údajů (což je nepochybně pravda). Emise oxidů dusíku mají být pro r. 2015 o 5% nižší (sic!) než dle původních studií pro stav r. 2010! Takový závěr je evidentně zcela absurdní, jelikož současné odborné odhady intenzity provozu (viz např. Studie VŠB Ostrava, leden 2008 předložená v rámci územního řízení, která uvádí celkovou intenzitu dopravy na mostě v Suchdole na úrovni takřka 100.000 vozidel/24 hod., z toho cca 23% aut nákladních!) jsou velmi výrazně vyšší než dříve používaná čísla! Údajné nové modelové vyhodnocení není nikde v textu nijak blíže specifikováno. S nejvyšší pravděpodobností se už vzhledem k naprosté neudržitelnosti jeho závěru jedná o výmysl a o hrubě účelová nijak odborně nepodepřená tvrzení Odb. ochrany ovzduší! Není ani třeba připomínat, že o jemných prachových částicích, které jsou ve svých zdravotních důsledcích předmětem největších obav, se zde nehovoří vůbec.

Ovzduší přitom představuje spolu s hlukem klíčovou složku životního prostředí tak významnou liniovou stavbou masivně ovlivňovanou se závažnými bezprostředními, střednědobými a dlouhodobými dopady na zdraví obyvatelstva.


5) Nepřehledná, zvláštním způsobem prodlužovaná a dílem neplatná vodoprávní stanoviska

Stanovisko Povodí Vltavy z 25.11.2003 (č. 69 ve spisu) k stavbě 518 platilo dva roky ode dne vydání. Dne 7.3.2006 je na něm rukou připsáno, že se vzhledem k nezměněným podmínkám prodlužuje o dva roky, opatřeno razítkem Povodí a nečitelným podpisem. Toto „prodloužení“ je dosti podivné a stejně by nestačilo.

Vyjádření Odb. živ. Prostředí M HMP z 18.2.2005 (č. 13 ve spisu) k 518 se vyslovuje dle vyhlášky č. 55/2000 Sb. (Statut) jen k objektu vyústění dešťové kanalizace do Vltavy v rámci SO 309. Platí dva roky čili v době územního řízení bylo propadlé!

Vyjádření Povodí Vltavy k 519 z 23.11.2006 (č. 64 ve spisu) potvrzuje, že platí jejich vyjádření z 15.1.2004 a že jeho podmínky zůstávají v platnosti. Platnost je dva roky (počítáno od 23.11.2006).

Vyjádření Odb. výstavby MČ Praha 6 z 1.7.2005 (č. 24 ve spisu ) k stavbě 518 platí dva roky; při územním řízení bylo neplatné. (Neobsahuje objekt SO 309)

Vyjádření Odb. výstavby MČ Praha 8 z 29.3. 2005 (č. 21 ve spisu ) k stavbě 519 platí dva roky; při územním řízení bylo tedy opět propadlé.

Vyjádření Odb. výstavby MČ Praha 6 z 19.6.2008 k stavbě 518 vydáno na základě žádosti ŘSD z 2.6.2008!, platí dva roky. (Neobsahuje objekt SO 309, na tento objekt tedy podle všeho platné vodoprávní vyjádření neexistuje!)

Vyjádření Odb. výstavby MČ Praha 8 z 10.6.2008 k stavbě 519 vydáno na základě žádosti ŘSD z 23.5.2008!, platí dva roky.

Spis žádosti o územní rozhodnutí tedy obsahoval v době svého veřejného projednávání některá neplatná stanoviska, aniž by z toho Odbor stavební vyvozoval jakékoliv důsledky. Investor pak o ně žádal až o měsíce později. Stavební objekt 309 zřejmě nemá stanovisko dodnes.


6) Finanční aspekty projektu

Již dříve jsme opakovaně upozorňovali na výrazný rozdíl v nákladech v řádu miliard Kč ve prospěch tzv. severní varianty okruhu v úseku Ruzyně – Březiněves. Podle nejnovějšího expertního propočtu z listopadu loňského roku pořízeného MŽP činí tento rozdíl 11,8 mld Kč ve stavebních nákladech, a to při stejné úrovni dopravní obslužnosti přilehlého území. (Jižní varianta tj. projednávané stavby 518 a 519 SOKP vyžaduje náklady celkem cca 27 mld, tj. 1,6 mld Kč/1 km, tzv. severní varianta vč. místního spojení Prahy 6 a Prahy 8 celkem pouze něco přes 15 mld Kč, tj. 720 milionů Kč/1 km.) Podotýkáme, že hodnoty 1,6 mld Kč na 1 km dálnice pro jižní variantu jsou mimořádně vysoké a ještě nebyly v ČR ani přibližně nikde dosaženy! Tyto náklady by přitom byly vynakládány na stavbu neekologickou, dopravně nebezpečnou, stavbu porušující národní a evropské předpisy!

Jsme přesvědčeni, že bagatelizace finančního posouzení projektu (vůbec neexistuje tzv. Finanční záměr dle vyhlášky Ministerstva financí z r, 2001!) a jeho účelové manipulace jsou výrazem krajní nezodpovědnosti, lhostejnosti vůči veřejným prostředkům a hrubým porušováním zásad řádného a účelného hospodaření, což ve svém důsledku může vést k plýtvání ohromného rozsahu (viz též kontrolní nálezy NKÚ). V situaci hluboké celosvětové ekonomické a finanční krize s výraznými dopady do veřejných rozpočtů s masivními mimořádnými výdaji na oživení hospodářství a obrovským zadlužením do budoucna na straně jedné a drastickými škrty a úporným šetřením na straně druhé je takové počínání naprosto nepřijatelné!


Za občanské sdružení:

Hana Francová

za občanské sdružení Nad Drahaňským údolím
Zaječická 836, 184 00 Praha 8


[Zpět]

UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím

Facebook-občanského sdružení Nad Drahaňským údolím
MČ Dolní Chabry-Oficiální stránky MČ Dolní Chabry
MČ Suchdol-Oficiální stránky MČ Suchdol
Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy
Zeleni-Strana zelených v Praze 8
Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
Copyright©2023 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist