Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
 HledatMapa stránek
Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Nad Drahaňským údolím, z.s.
U jízdárny 1136/7
184 00 Praha - Dolní Chabry
O problému | 10 důvodů | Jak pomoci? | UR 518-519 | Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy Registrováno: 445 uživatelů.

TÉMA

Silniční okruh Silniční okruh

Paralelní dráha Paralelní dráha

Elektrárna Čimice Elektrárna Čimice

Centrum Palmovka Centrum Palmovka

Krajina a příroda Krajina a příroda

Územní plánování Územní plánování

Občanská sdružení Občanská sdružení

Ostatní Ostatní

Zprávy odjinud Zprávy odjinud

RUBRIKY

Aktuality Aktuality

Akce Akce

Monitoring médií Monitoring médií

Tiskové zprávy Tiskové zprávy

Otevřené dopisy Otevřené dopisy

Dokumenty Dokumenty

Dopisy občanů Dopisy občanů

Letáky Letáky

Mapy - plány Mapy - plány

Petice Petice

Legislativa Legislativa

Odkazy Odkazy

Fotografie Fotografie

Video Video

Dokumenty o.s. Nad Drahaňským údolím Sdružení NDÚ


Beseda - RNDr., Mgr. Martin Hrubeš

Ekumenická bohoslužba za krajinu

Praha - Sedlec

27. 5. 2017, 15:00 h.

Beseda po bohoslužbě o vztahu člověka a stvoření

 

Název besedy: Buď služebníkem všech

V této úvaze vycházím ze tří myšlenek či zdrojů inspirace:

První je slavná studie německého sociologa Maxe Webera z roku 1905 (Protestantská etika a duch kapitalismu), resp. její pozdější reflexe. Weber přišel s teorií, že u zrodu euroamerického kapitalismu (a demokratického politického systému) stojí reformace a protestantismus. Jako sociolog vysledoval, že křesťané hlásící se k reformaci a protestantismu se soustředili na pracovitost a zároveň skromnost v osobních potřebách. Tím byl, zjednodušeně řečeno, vytvořen základ pro ekonomický rozvoj a hromadění bohatství, které mnohé protestantské kruhy dříve vnímaly - a některé dosud vnímají - jako požehnání od Boha. Když se postupně stávala aktuální ochrana životního prostředí, rozšířili někteří (ateističtí) environmentalisté Weberovu teorii o interpretaci, že křesťanství nachází pro rabování přírodních zdrojů a devastaci prostředí pro blaho člověka odůvodnění v biblické zprávě o stvoření, kde Bůh člověku žehná slovy „podmaňte si zemi" (Gn 1,26; 28). Člověk tak dostal volnou ruku při nakládání s přírodou. Důsledkem Božího příkazu z knihy Genesis je současný katastrofální stav životního prostředí, za což nese odpovědnost euroamerická civilizace, zejména ty její části, kde převažují nekatolické tradice.

Druhým zdrojem je kniha Hany Librové Pestří a zelení (1994). Při svých sociologických výzkumech skupin a jednotlivců, kteří se chovají ohleduplně k přírodě a životnímu prostředí, autorka tehdy zjistila, že je mezi nimi zastoupeno nápadně málo aktivních křesťanů, méně než odpovídá průměru ve společnosti. Uvažuje, proč tomu tak je, a dochází k závěru, že křesťanství neobsahuje žádný důraz směřující k ochraně stvoření/přírody, ba spíš naopak - Bůh dává zemi a ostatní stvoření člověku bez omezení do užívání. Od vydání knihy uplynulo víc než dvacet let a myslím, že se situace změnila. Mnozí křesťané, kteří se snaží žít energeticky úsporně a ohleduplně vůči přírodě a životnímu prostředí, však k tomuto postoji docházejí spíš vlivem celospolečenských trendů a je to více výraz jejich občanské či lidské odpovědnosti, než reflexe křesťanské víry.

Třetím zdrojem inspirace je vynikající exegetická studie Jana Hellera Člověk - pastýř stvoření (1995), které předchází mnohem stručnější, ale více environmentálně zaměřená črta Pastýř a lovec jako dva typy lidských postojů (1992). Jan Heller se o ekologii živě zajímal a s ekology se při různých příležitostech setkával. Text Pastýř a lovec ovšem vyšel ve zcela okrajovém periodiku, které četl jen úzký okruh lidí (a které již zaniklo), ačkoli představuje podle mého názoru jedinečný teologický základ pro sblížení ekologie a teologie na společném principu ochrany života. Rovněž vyvrací výše uvedenou interpretaci křesťanství podle Maxe Webera a následovníků.

Teď k vlastnímu tématu této besedy

Napřed přečtu zmiňovaný biblický text z Gn 1,26-28:

26. Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi. 27. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. 28. A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi.

Slovesa panovat a podmanit mají v hebrejském originále podobně silný význam jako v českém překladu. Panovat se jinde v SZ užívá pro krále - jde o absolutní vládu, třebaže je na různých místech spojována s moudrostí. Podmanit znamená násilím podřídit, podrobit, někdy se používá i ve významu znásilnit. Zde tedy náznaky slušného zacházení se zemí a přírodou budeme těžko hledat. Navíc je vláda a podmanění uvozeno „požehnal jim Bůh" slovy: ..., takže nekompromisní nadvláda je i s Božím požehnáním. Text pochopitelně není nabádáním k ničení životního prostředí, to je uvažování starověkému člověku naprosto cizí. Směřuje ke zbavení země božského uctívání, k zabránění člověku, aby jí vzdával božské pocty, přinášel oběti atd. - zkrátka, jak se říká, demýtizace země. Nicméně v doslovném čtení, jak k textu přistupuje většina lidí, je vydání země a přírody na pospas člověku s požehnáním od Boha jednoznačné.

Druhý biblický text je z Mk 10,42-44

42. Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: „Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. 43. Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; 44. a kdo chce být mezi vámi první, buď služebníkem všech.

Ježíš tu nově nastavuje vztahy mezi lidmi. Učedníci už se mezi sebou hádali o nejvyšší pozice v Ježíšově království Izrael, ale on říká, že v jeho království to bude jinak. „Vládnout" druhým službou, ne útlakem a povyšováním.

Pro vytvoření vztahu mezi oběma texty si dovolím použít výrokové schéma z kázání na hoře, kde Ježíš zdůrazňuje, že nepřišel rušit Zákon a Proroky (Mt 5-7). Napřed takto upravím slova z Markova evangelia: Slyšeli jste, že bylo řečeno (starým): Vládněte mocí a útlakem - ale já vám pravím: Kdo chce vládnout, ať je služebníkem všech. Zde se jedná pouze o vztahy v lidské společnosti. Domnívám se však, že pro nastavení nového vztahu člověka (křesťana) vůči stvoření můžeme působení textu rozšířit.

Chtěl bych proto texty z Gn 1,26-28 a z Mk 10,42-44 postavit vedle sebe ve stejném výrokovém schématu: Slyšeli jste, že bylo řečeno starým: Podmaňte si zemi a panujte nad vším stvořením, ale já vám pravím: Buď služebníkem všech. Tím se křesťané staví do evangelijního, chcete-li kristovského, vztahu ke stvoření. Namísto necitelného využívání, znečišťování a zabíjení - panování a podmanění - buď služebníkem všeho stvoření.

To je pro křesťany východisko, na němž by mohli nově založit svůj vztah ke stvoření - k živé i neživé přírodě. Vztah bezprostřední, plný úcty a ohleduplnosti, a přitom prostý zbožňování.

RNDr., Mgr. Martin Hrubeš

HELLER, J. Pastýř a lovec jako dva typy lidských postojů. Přednáška na jednání Společnosti pro trvale udržitelné žití, Praha, prosinec 1992

NDU z.s.,
2017-05-27
přečteno 747x

[Zpět]

UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím

Facebook-občanského sdružení Nad Drahaňským údolím
MČ Dolní Chabry-Oficiální stránky MČ Dolní Chabry
MČ Suchdol-Oficiální stránky MČ Suchdol
Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy
Zeleni-Strana zelených v Praze 8
Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
Copyright©2023 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist