Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
 HledatMapa stránek
Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Nad Drahaňským údolím, z.s.
U jízdárny 1136/7
184 00 Praha - Dolní Chabry
O problému | 10 důvodů | Jak pomoci? | UR 518-519 | Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy Registrováno: 445 uživatelů.

TÉMA

Silniční okruh Silniční okruh

Paralelní dráha Paralelní dráha

Elektrárna Čimice Elektrárna Čimice

Centrum Palmovka Centrum Palmovka

Krajina a příroda Krajina a příroda

Územní plánování Územní plánování

Občanská sdružení Občanská sdružení

Ostatní Ostatní

Zprávy odjinud Zprávy odjinud

RUBRIKY

Aktuality Aktuality

Akce Akce

Monitoring médií Monitoring médií

Tiskové zprávy Tiskové zprávy

Otevřené dopisy Otevřené dopisy

Dokumenty Dokumenty

Dopisy občanů Dopisy občanů

Letáky Letáky

Mapy - plány Mapy - plány

Petice Petice

Legislativa Legislativa

Odkazy Odkazy

Fotografie Fotografie

Video Video

Dokumenty o.s. Nad Drahaňským údolím Sdružení NDÚ


Příklady námitek- připomínek ke Konceptu nového územního plánu hlavního města Prahy

KAŽDÝ může do 9.12. 2009 poslat připomínku:

1. emailem: adresát: posta@cityofprague.cz
2. přes www: http://wgp.urm.cz/koncept_up/pripominky

Nezapomeňte uvést Vaše jméno a adresu trvalého bydliště

Věc: Připomínkování Konceptu nového územního plánu hlavního města Prahy

záměr - paralelní dráha RWY06R24L letiště Praha-Ruzyně

Nesouhlasím s vymezením ploch v Konceptu územního plánu hl.m. Prahy pro realizaci nové vzletové a přistávací dráhy 06R/24L Letiště Praha Ruzyně a zařazením tohoto záměru mezi veřejně prospěšné stavby, protože hluk od letadel startujících a přistávajících na této dráze by ohrožoval moje zdraví a vymezením ochranného hlukového pásma podél leteckého koridoru by došlo k omezení mých vlastnických práv k pozemkům a stavbám, ke snížení hodnoty mých nemovitostí a k zásahům do mých práva na ochranu zdraví a práva na zdravé životní prostředí.

Požaduji řádné posouzení Konceptu územního plánu na zdraví lidí na životní prostředí v včetně posouzení vlivu na území Natura 2000 „Kaňon Vltavy u Sedlce“, řádné zdůvodnění veřejné prospěšnosti záměru paralelní dráha RWY06R24L letiště Praha-Ruzyně a řádné a srozumitelné znázornění území, která by měla být veřejně prospěšnými stavbami, zejména jejich řádným užíváním, dotčena.


záměr - Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v trase přes Suchdol

Nesouhlasím s vymezením ploch v Konceptu územního plánu hl.m. Prahy pro realizaci trasy SOKP přes Suchdol a zařazením tohoto záměru mezi veřejně prospěšné stavby, protože tato trase vede přes zastavěné území, což je v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR (schválenou Vládou ČR v červenci 2009) a evropskou směrnicí 1692/96EC na trasování transevropské dálniční sítě TEN-T . Provozem na této trase by docházelo k překračování hygienických limitů hluků a emisí (PM10, NO2, ...).

Požaduji řádné posouzení Konceptu územního plánu na zdraví lidí na životní prostředí v včetně posouzení vlivu na území Natura 2000 „Kaňon Vltavy u Sedlce“, řádné zdůvodnění veřejné prospěšnosti záměru Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v trase přes Suchdol a řádné a srozumitelné znázornění území, která by měla být veřejně prospěšnými stavbami, zejména jejich řádným užíváním, dotčena.

záměr - Skládka Ďáblice - rozšíření

Požadujeme, aby územní plán Prahy, ani žádná jiná územně plánovací dokumentace neobsahovaly rozšíření ploch skládek odpadu a ploch technické infrastruktury umožňující skládkování odpadu na území městských částí Praha – Ďáblice, Praha – Dolní Chabry a Praha – Březiněves. Zejména požadujeme, aby se nerozšiřovala plocha skládky odpadu, resp. technické infrastruktury navazující na stávající zařízení „Skládka odpadů S-003 se sektorem S-001 Ďáblice“, které se nachází na katastrálním území Ďáblice.
Navrhujeme, aby byla při rozhodování o konceptu Územního plánu hl. m. Prahy vybrána varianta řešení území bez rozšíření skládky odpadu v Ďáblicích západním směrem, se zachováním turistické cesty - ÚSES. Požadujeme, aby v této jmenované variantě byl schválen také návrh Územního plánu hl. m. Prahy, který zároveň nebude obsahovat žádné rozšíření ploch technické infrastruktury umožňující skládkování odpadu a rozšiřující stávající zařízení „Skládka odpadů S-003 se sektorem S-001 Ďáblice“ na území městských částí Praha – Ďáblice, Praha – Březiněves, případně Praha – Dolní Chabry.

Odůvodnění:
Poslední rozšíření stávající skládky provozované společností .A.S.A., spol. s r. o., bylo povoleno v letošním roce, jedná se o 26. sekci II. etapy a bylo akceptováno s tím, že se jedná o definitivně poslední sekci, po jejímž zaplnění bude následovat rekultivace celé skládky do roku 2014. Za skládkou je již vysazen, dle podmínek MČ Ďáblice 20 m pás zeleně jako regionální biokoridor.
Podstatné rozšíření skládky Ďáblice odporuje závazné směrnici Rady Evropy o skládkách odpadu 99/31/ES. Navrhovaná změna je nekoncepčním krokem, který je v rozporu se závazkem snižovat množství odpadů ukládaných na skládkách a který brzdí uplatňování moderních technologií odpadového hospodářství hl. m. Prahy.

Skládkování je totiž nejhorší možný způsob likvidace odpadu, který představuje značnou zátěž pro životní prostředí. V dnešní době se v různých zemích světa prosazují moderní přístupy, jako je např. koncept „zero waste“ – „nulového odpadu“, podpora maximální míry recyklace apod.. V tomto světle není zřejmé, proč má jít Praha cestou rozšiřování komunální skládky.
Rozšíření skládky je v přímém rozporu se schváleným Plánem odpadového hospodářství Hl. m. Prahy, který ukládá vytipování náhradní lokality pro ukládání komunálního odpadu na území Středočeského kraje do roku 2012. Tento a podobné záměry by také mohly vést k nesplnění povinné míry recyklace vyplývající z evropských předpisů.
Nepřetržité skládkování dlouhodobě obtěžuje občany Ďáblic a ohrožuje jejich zdraví nejen zvýšenou nákladní dopravou, prachem, polétavým odpadem, plísněmi či zápachem, ale nese sebou také četná latentní rizika. Míru takových rizik dokládá mimo jiné dosavadní monitoring podzemních vod a ovzduší, který prokazatelně dokládá dlouhodobé překračování hygienických limitů chloridů, arsenu a niklu.
Záměr dalšího rozšíření skládky Ďáblice, na níž se skládkuje povrchově, do výšky a v otevřené krajině, v proluce mezi obytnou zástavbou dvou městských částí, je za daných podmínek anachronismem.

viz Občanského sdružení pro Ďáblice

záměr - Silniční Okruh Kolem Prahy (stavba SOKP 511 – v úseku: BĚCHOVICE - dálnice D1 (Modletice))
viz - OS Zdravé životní prostředí

záměr - umístění ploch RP (rekreace) do oblasti Klánovického lesa (golfové hřiště)
viz Občanské sdružení Újezdský STROM

NDU z.s.,
2009-12-02
přečteno 3705x

[Zpět]

UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím

Facebook-občanského sdružení Nad Drahaňským údolím
MČ Dolní Chabry-Oficiální stránky MČ Dolní Chabry
MČ Suchdol-Oficiální stránky MČ Suchdol
Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy
Zeleni-Strana zelených v Praze 8
Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
Copyright©2023 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist