Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
 HledatMapa stránek
Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Nad Drahaňským údolím, z.s.
U jízdárny 1136/7
184 00 Praha - Dolní Chabry
O problému | 10 důvodů | Jak pomoci? | UR 518-519 | Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy Registrováno: 445 uživatelů.

TÉMA

Silniční okruh Silniční okruh

Paralelní dráha Paralelní dráha

Elektrárna Čimice Elektrárna Čimice

Centrum Palmovka Centrum Palmovka

Krajina a příroda Krajina a příroda

Územní plánování Územní plánování

Občanská sdružení Občanská sdružení

Ostatní Ostatní

Zprávy odjinud Zprávy odjinud

RUBRIKY

Aktuality Aktuality

Akce Akce

Monitoring médií Monitoring médií

Tiskové zprávy Tiskové zprávy

Otevřené dopisy Otevřené dopisy

Dokumenty Dokumenty

Dopisy občanů Dopisy občanů

Letáky Letáky

Mapy - plány Mapy - plány

Petice Petice

Legislativa Legislativa

Odkazy Odkazy

Fotografie Fotografie

Video Video

Dokumenty o.s. Nad Drahaňským údolím Sdružení NDÚ


Letiště, okruh a územní plán - poznámky k dokumentaci

1. Součástí konceptu územního je návrh veřejně prospěšných staveb, pro která lze dle ustanovení §170/2006 odst. 1 Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.
Dle §48, zák. 183/2006 odst. 2 .mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky.
a) Dopravní stavby (zejména letiště), zařazené do veřejně prospěšných staveb, nelze řádně užívat, aniž by jejich řádné užívání omezilo práva vlastníků v okolí dopravních staveb. V důsledku řádného užívání dojde k omezení práva na užívání okolních staveb pro bydlení, omezení práva na ochranu zdraví a zdravé životní prostředí a současně také ke znehodnocení hodnoty nemovitostí (tvrzení, že obytný dům v ochranném pásmu pod přistávací drahou nebo u komunikace má stejnou hodnotu jako stejný dům mimo ochranná pásma dopravních staveb je neudržitelné)
b) Závazná část konceptu, odůvodnění konceptu ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj neobsahují v textu ani ve výkresech informaci o tom, jaké území bude těmito veřejně prospěšnými stavbami, zejména jejich řádným užíváním, dotčeno.
Odůvodnění, str. 219:
- . výčet dotčených pozemků včetně čísel parcelních a katastrálních území není v konceptu zpracován.
- . nejsou zvlášť vyznačeny pozemky dotčené veřejně prospěšnými stavbami z obavy ze znepřehlednění .

Je zřejmé, že vlivem nedostatků v konceptu územního plánu, zejména nevyznačením území dotčených veřejně prospěšnými stavbami a jejich řádným užíváním, je řádově desetitisícům obyvatel zatajeno, že jsou dotčeni veřejně prospěšnou stavbou s možností následného vyvlastnění majetku, snížení hodnoty majetku a zejména ohrožením zdraví. Obyvatelé Prahy nemohou z konceptu získat informaci o dotčení veřejně prospěšnou stavbou a objektivně pak nemohou v souladu se zákonem 183/2006 Sb. podat námitku a hájit svá základní práva - právo na ochranu zdraví a právo na ochranu majetku.

2. Závazná část konceptu, odůvodnění konceptu ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj neobsahuje opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území např. v okolí dopravních staveb. V závazné části konceptu u veřejně prospěšné stavby 1 DL nová paralelní VPD v Ruzyni, na rozdíl od jiných leteckých staveb, není požadováno dodržení hygienických limitů.

3. Hodnocení vlivu hluku na zdraví obyvatel dle zákona 258/2000 Sb. nebylo provedeno, nebyl konstatován ani vyloučen negativní vliv na veřejné zdraví obyvatel v okolí dopravních staveb. Orgány ochrany veřejného zdraví nemohou na základě předložené dokumentace posoudit, zda jsou splněny požadavky na ochranu veřejného zdraví.

4. Hodnocení hluku je provedeno v deskriptoru, který není uveden v předpisech ČR ani ve směrnici EU pro hodnocení hluku, tedy v deskriptoru, pro který nejsou stanoveny hygienické limity. Obyvatelé v okolí dopravních staveb nemohou ani z vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj ani z příloh tohoto vyhodnocení posoudit, zda budou dotčeni hlukem nad rámec stanovený zákonem a tedy zda jsou dotčeni veřejně prospěšnou stavbou se zákonným nárokem na podání námitky.

5. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo provedeno v souladu se zákonem 100/2001 Sb., §2, rozsah posuzování:
Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy 2) a na jejich vzájemné působení a souvislosti, uveden odkaz na z. 258/2000 Sb.
Posouzení hlukové situace dle zákona 258/2000 Sb. nebylo provedeno.

6. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo provedeno v souladu se zákonem 183/2006 Sb., zejména §19 úkoly územního plánování, odst.1:
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, .,
m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů 4) , 12) před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, uveden odkaz na z. 258/2000 Sb.

odst. (2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (dále jen "vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území"); jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí 11) uveden odkaz na z. 258/2000 Sb.
- obytné území zasažené nadlimitním hlukem není v konceptu vyznačeno ani vyloučeno, přestože k němu prokazatelně dojde
- koncept navrhuje veřejně prospěšné stavby (letiště Ruzyně), jejichž negativní dopad nelze odstranit žádnými technickými opatřeními a nepochybně a nezadržitelně dojde k překročení hygienických limitů
- koncept neobsahuje absolutně žádná omezení např. v případě letiště v Ruzyni, což způsobí trvalé a dlouhodobé zvyšování hlukové zátěže obyvatel. Tato veřejně prospěšná, ničím provozně neomezená stavba není vůbec hodnocena z dlouhodobého pohledu,
- koncept není vyhodnocen z hlediska veřejného zdraví

7. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo provedeno v souladu se schváleným zadáním a územně analytickými podklady:
a) Zadání územního plánu bod h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu životního prostředí, veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy):

Územní plán bude důsledně respektovat všechny limity a požadavky vycházející ze zvláštních předpisů nebude-li v rámci řešení rozporů dohodnuto s dotčeným orgánem kompromisní řešení.
- viz výše nedostatky ve vztahu k 258/2000 Sb.
- koncept ani vyhodnocení vlivů neobsahují ani nehodnotí hlavní ukazatel pro hodnocení veřejného zdraví v územně analytických podkladech- počet obyvatel zasažených nadlimitním nočním hlukem, který je navrhován i jako hlavní parametr pro vyhodnocení územního plánu,
- koncept bez další analýzy příčin nárůstu a vymezení počtu zasažených osob připouští nárůst hlukové zátěže v nejvyšších hlukových hladinách.

8. Nebylo provedeno zdůvodnění veřejně prospěšných staveb a v některých případech nebyl odstraněn naprosto zřejmý rozpor mezi označením stavby za veřejně prospěšnou, přestože dlouhodobě a prokazatelně ohrožují zdraví obyvatel v okolí.
- není zřejmé, jaký zájem může u předkladatele převážit zájem na ochranu zdraví, nutno podrobně zdůvodnit

9. Koncept zcela neobjektivně a naprosto chybně prezentuje na mnoha místech konceptu soulad se zásadami územního rozvoje a vytváří v občanech Prahy naprosto mylný a zavádějící dojem, že o řadě věcí je riozhodnuto. Neschválené zásady územního rozvoje jsou pouhý popsaný papír a odvolávat se ze strany státní správy na neexistující dokument je v EU nestandardní postup.

NDU z.s.,
2009-11-16
přečteno 1650x

[Zpět]

UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím

Facebook-občanského sdružení Nad Drahaňským údolím
MČ Dolní Chabry-Oficiální stránky MČ Dolní Chabry
MČ Suchdol-Oficiální stránky MČ Suchdol
Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy
Zeleni-Strana zelených v Praze 8
Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Hlavní stránka | Registrace uživatele | Stanovy spolku | O nás | Kontakt
Copyright©2023 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist